VI ARBETAR MED TEMA!                                Läs mer...
 

            Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser
som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för
världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka
och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina
tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget
skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser
men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet
och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara
en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan
skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att
eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer
och att deras möjligheter till eget skapande ökar.


På Lillgårdsskolan har vi haft projekt med olika kulturaktörer sedan läsåret 2011/12.   Se här...                        

    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan