Våra ämnen
Bild

Vi prövar olika tekniker, t ex vattenfärg, lera, papier maché och collage.

Egna och andras konstbilder ger upphov till diskussioner och upplevelser kring färg- och formspråk.

Vi tränar eleverna vid att bilden, såväl som det skrivna ordet, är ett naturligt hjälpmedel och ett uttryckssätt när

vi exempelvis jobbar med so/no.

Varje vår ordnas en konstutställning med bidrag från alla skolans elever samt personal.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner