Våra ämnen
Matematik

Vi vill ge våra elever goda basfärdigheter i matematik. Eleverna ska redan från skolstarten också vänja sig vid att "tala" matematik.

Vår matematikverkstad används varje vecka av alla klasser för att öka möjligheter för konkretioner och muntligt matematikspråk.

Vi vill uppmuntra till kreativt tänkande vid lösning av matematiska problem.
 
Dessutom vill vi att eleverna ska kunna tillämpa sina kunskaper i vardagslivet.
 
Eleverna tränas att pröva rimligheten i ett svar med hjälp av överslagsräkning.
 
Vi vill vänja eleverna vid att vara noggranna, t ex vid skriftliga uträkningar.
 
Diagnoser och prov (för de äldre) förekommer regelbundet.


Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar

och slutsatser.