Våra ämnen
Trä- och metallslöjd


Det mesta arbetet sker utifrån barnens egna idéer och önskemål.

Varje barn vandrar genom en arbetsprocess som innehåller:

• uttryckande av idé genom ord , text och bild

• val av material

• utprövande av ändamålsenliga verktyg och redskap

• användande av olika arbetstekniker.

Lust, glädje, fantasi och kreativitet är viktiga delar av arbetet.


Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och

miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.