Våra ämnen
Musik

Arbetet i musiken sker i två riktningar, dels får eleverna möjlighet att uttrycka sig genom eget musicerande, dels tränas

de på att ta emot musikaliska intryck.
 
Kopplingarna mellan musik och andra ämnen är ett hjälpmedel för att ge eleven en helhetssyn.

Detta uppnås t ex genom ett aktivt lyssnande, eget musicerande och i temastudier.
 
Musik, sång, spel och dans ger eleverna ett positivt och personligt uttrycksmedel.
 
Musiken ska belysas både ur ett historiskt och ur ett aktuellt perspektiv.

 

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

sin förmåga att

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.