Våra ämnen
NO - (
NATURORIENTERANDE ÄMNEN)

Biologi, fysik, kemi och teknik


Genom undervisningen i naturvetenskapliga ämnen ska eleverna känna upptäckandets och experimenterandets glädje.

Målsättningen är att skapa lust till att ställa frågor, formulera antaganden samt pröva dessa med egna försök.
 
Viktiga inslag är elevernas erfarenheter och funderingar. God tid ska ägnas åt undersökningar, upptäckter och diskussioner.

Samtliga sinnen bör användas och stimuleras för att sedan gå vidare med egna frågor.

De naturvetenskapliga ämnena ska ge eleverna kunskap att förstå och hantera vardagen.

De ska också få förståelse för ett naturvetenskapligt arbetssätt genom att redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper

i skriftlig och muntlig form. Undervisningen ska sträva mot att ge eleverna kunskap och förståelse i miljö- och energifrågor.

De ska få ett miljömedvetet handlingssätt, som hjälper till att spara resurser och skona miljön.

En målsättning är att vidga ämnet tekniks innehåll till att omfatta människans alla verksamhetsfordon.

Arbetsområden hittills har varit torkning av äpplen och nypon, brobygge, elektricitet, ljud och instrument, bostäder, konstruktion med

papper och KAPLA-stavar, transportmedel, solsystemet samt forntida teknik. Vi använder NTA lådorna som utmärkta läromedel under

detta ämnesområde. Nyckelord är: pröva, undersöka, upptäcka, tänka själv, misslyckas, erfara, lära, skapa, finna olika lösningar på

problem och att ha roligt.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och

ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

        • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen

        och samhället.

 

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och

samhälle,

        • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

        • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och

samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

        • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti

        människan.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.