Våra ämnen
SO - (
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN)

Geografi, Historia, Samhällskunskap och Religion

Utgångspunkten för arbetet kan exempelvis vara elevens egen historia och hembygdens historia.

Därifrån går vi, i takt med stigande ålder, vidare till situationen i Sverige, Norden, Europa samt typländer från övriga världsdelar.

Undervisningen skall ge eleverna faktiska kunskaper, men även syfta till att utveckla känsla för och - så småningom -

större förståelse för andra människors situation. Demokratisk fostran är oerhört viktig för elevernas fortsatta utveckling.

Demokratins spelregler tränas bl a i klassråd, elevråd samt vid den s k storkonferensen med samrådsgruppen.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och

utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

        • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

        • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika

perspektiv,

söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

        • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder

och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.