Våra ämnen
Svenska

 

Läsa

Vi läser både skönlitterära böcker och faktatexter. Böcker finns tillgängliga i klass- och bokrum och återkommande

görs besök i vårt skolbibliotek eller på kommunens bibliotek för boklån. Läsning, enskilt eller i grupp, tränas i alla klasser

och vid flera tillfällen varje dag. "En kvart om dagen"-läsning tillsammans med föräldrar utvecklar läsförmågan och ger

tillfälle till samtal om böcker. Vi önskar att våra elever ska upptäcka läsandets glädje och förstå att de genom läsning

får möjlighet att söka ny kunskap.Skriva


Skrivträningen syftar till att ge eleverna ett redskap för
 
• praktiskt bruk
 
• skapande och reflektion
 
• kommunikation
 
• olika genrer av texter

 
Att skriva ska vara roligt! Att skriva läsligt och klart så att andra kan förstå innehållet är viktigt!

Även att skriva på dator ingår i undervisningen.
 
Kraven på stavning och meningsbyggnad ökar efter hand.
 
Processkrivning ... en metod att medvetet arbeta med språket, tillämpas framför allt under åren 4 - 6.

Kraven på kunskaper i grammatik ökar med elevernas mognad.


Tala


Att tala inför grupp och att kunna lyssna uppmärksamt tränas i alla årsklasser.

Dramaövningar förekommer regelbundet och syftar bl a till att öka elevernas självkännedom, inlevelse och

uttrycksförmåga.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.