Välkommen att tycka till!Enligt 4 kap 7 och 8 §§ Skollagen (2010:800)

Rutiner för synpunkter och klagomålshantering

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre.
Vi vill förbättra vår verksamhet med hjälp av era synpunkter.

Så här kan du gå tillväga för att framföra dina synpunkter:

1. Vi på Lillgårdsskolan vill uppmuntra till att synpunkter på verksamheten tas upp så tidigt som möjligt och gärna direkt, med den personal det berör.
Samtala med berörd personal, ring eller kontakta oss per e-post.

2. Om du efter direktkontakt fortfarande inte är nöjd kontakta rektor.
Rektor tar del av och antecknar dina synpunkter och talar därefter med berörd personal för att få dess syn på sakfrågan. Rektor eller berörd personal återkommer till dig/er inom 7 arbetsdagar. Vid behov och efter överenskommelse kan samtal ordnas mellan dig, berörd personal och rektor. Mötet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning som skall ske inom en månad.

3. Är du fortsatt inte nöjd kontakta Stiftelsens styrelse genom att skicka ett brev där du skriver dina synpunkter och klagomål så enkelt och kortfattat som möjligt. Någon av medlemmarna i Stiftelsens styrelse talar med rektor och berörd personal för att få deras syn på sakfrågan. Vid behov och överenskommelse kan samtal vidare ordnas. Mötet dokumenteras skriftligt och under mötet beslutas om vem som ansvarar för uppföljning som skall ske inom en månad. Framför du dina åsikter anonymt kan inte någon återkoppla till dig och ditt ärende.

Adress till Stiftelsens styrelse är:
Stiftelsen Lillgårdsskolan
Sporrsmedsgatan 18
58737 Linköping

Inkomna synpunkter förvaras hos rektor. Rektor eller dennes ställföreträdare ansvarar för att detta dokument revideras varje år.